Přijímačky na střední školu

Připravíme vás na zkoušky na vysoké škole

Zvládněte hravě zkouškové

Každoročně připravíme na přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia přibližně 500 studentů. Za poslední roky jsme systém doučování a přípravy vypilovali k dokonalosti a chceme jej nyní nabídnout i vám. Vše máme pro studenty dokonale připravené tak, aby jsme je připravili na přijímačky co nejlépe. I díky tomu máme takovou úspěšnost a naši studenti přijímačky zvládají doslova hravě a hlavně bez stresu.

Chystáte se na přijímačky?

Připravíme vás!

Co byste měli vědět o přijímacích zkoškách?

Přípravu přijímacích zkoušek zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), které působí pod Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Testy jsou koncipovány v souladu s obsahem Rámcového vzdělávacího programu (RVP). Ředitelé škol mají možnost rozšířit jednotnou přijímací zkoušku (didaktické testy) o vlastní části a také přidat další kritéria hodnocení, jako jsou:

 • Test z cizího jazyka
 • Test sportovní výkonnosti
 • Hodnocení předchozích studijních výsledků
 • Účast na soutěžích a olympiádách

Podle zákona je stanoveno, že výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče, přičemž u gymnázií se zaměřením na sport je minimální podíl 40%. Výsledek přijímacího řízení zahrnuje pouze lepší výsledek ze dvou termínů přijímacích zkoušek. Neexistuje minimální úroveň úspěšnosti, a proto nerozhoduje počet získaných bodů, ale spíše to, kolik žáků test zvládne lépe než daný uchazeč.

Termín konání a přihlášení

Studenti absolvovali testy přímo ve školách, na které podali přihlášky ke studiu. V situaci, kdy podali přihlášku na dvě různé školy, píšou testy v prvním termínu na škole uvedené jako první na přihlášce a v druhém termínu na škole uvedené jako druhá. Je klíčové udržovat shodu v pořadí škol na obou přihláškách, aby nedocházelo ke kolizím termínů. Pořadí škol na přihlášce určuje pouze místo konání zkoušek a neoznačuje preferenci jedné školy před druhou. Pokud se uchazeč přihlašuje také na obor, kde probíhá talentová zkouška, využije jeden ze dvou termínů jednotné přijímací zkoušky. Následně na jedné ze škol testy fyzicky nepíše, avšak výsledky jsou standardně zahrnuty do přijímacího řízení.

Jakou podobu mají přijímačky?

Přijímací zkoušky se konají formou jednotných standardizovaných didaktických testů. Žáci jsou testováni z českého jazyka a literatury a matematiky s aplikacemi. Většina otázek v testech je uzavřeného typu, tedy „křížkovacích“, kdy si žák vybírá jednu z čtyř možných odpovědí. Za nesprávnou odpověď není odečítáno žádné body, což motivuje k tomu, aby se žáci snažili odpovědět, i když by mohli pouze tipovat, místo nechávání otázek nezodpovězených.

Test z českého jazyka a literatury

Didaktický test má stanovenou délku 60 minut. Povolenými psacími pomůckami jsou výhradně tužky s modrým nebo černým inkoustem, nikoliv fixy nebo gumovací pera. Studenti se musejí připravit na otázky pokrývající následující okruhy:

 • Pravidla českého pravopisu
 • Slovní zásoba a tvorba slov
 • Skladba
 • Tvarosloví
 • Porozumění textu
 • Slohová výchova
 • Literární výchova

Test z matematiky

Didaktický test má stanovenou dobu trvání 70 minut. Mezi povolené psací pomůcky patří pouze propisovací tužky s modrým nebo černým inkoustem (ne však fixy ani gumovací pera), obyčejné tužky a rýsovací potřeby. Studenti by se měli připravit na otázky, které zahrnují následující okruhy:

 • Čísla a proměnné
 • Závislosti, vztahy a práce s daty
 • Geometrie v rovině a prostoru
 • Nestandardní aplikační úlohy a problémy

Pro uchazeče z 9. třídy (čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou)

Nejčastěji si deváťáci vybírají střední odborné školy, následované gymnázii a středními odbornými učilišti. V loňském roce se na čtyřletý obor přihlásilo přibližně 63 000 uchazečů. Průměrné skóre žáků devátých tříd v českém jazyce je následující:

 • Žáci, kteří směřují na gymnázia: 77,5 %.
 • Žáci, kteří směřují na střední odborné školy: 62 %.
 • Žáci, kteří směřují na střední odborná učiliště: 52 %.
 • Uchazeči o nástavbové studium: 43 %. V oblasti matematiky dosahují průměrného skóre deváťáci následujících výsledků:
 • Žáci, kteří směřují na gymnázia: 50 %.
 • Uchazeči o střední odborné školy: 35 %.
 • Uchazeči o střední odborná učiliště: 8 %.
 • V nástavbovém studiu pak 17 %.

Pro uchazeče ze 7. třídy (šestileté obory)

Žáci, kteří vybírají šestileté obory, obvykle mají výrazné šance na přijetí. Pro šestileté obory se přihlásí minimální počet uchazečů; v minulém roce to bylo přibližně 5 100 žáků. Žáci z 7. třídy často absolvují kromě jednotné přijímací zkoušky také jazykové testy. V oboru českého jazyka dosahuje průměrné skóre uchazečů přibližně 60 %. V oboru matematiky se průměrné skóre uchazečů pohybuje kolem 46 %.

Pro uchazeče z 5. třídy (osmileté obory)

Žáci ve 5. třídách čelí výzvě dostat se na osmileté gymnázium, kde jsou hodnoceni nejen jednotnou přijímací zkouškou, ale také vysokou konkurencí a velkým počtem uchazečů. V minulém roce se na osmiletá gymnázia přihlásilo téměř 19 000 žáků. Průměrné skóre uchazečů v oboru českého jazyka se pohybuje kolem 53,5 %. Průměrné skóre uchazečů v oboru matematiky se pohybuje kolem 42 %.